Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Огласи

mkd shumi

Одлуки по јавен оглас бр. 06/2023

mkd shumi

Одлуки по јавен оглас бр. 05/2023

mkd shumi

Одлуки по јавен оглас бр. 07/2023

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 05/2023 за засновање на работен однос на неопределено време за 29 (дваесет и девет) лица

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 06/2023 за засновање на работен однос на неопределено време за 355 (триста пеесет и пет) лица

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 07/2023 за засновање на работен однос на неопределено време за 3 (три) лица

mkd shumi

ОБЈАВА бр. 01/2023 ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ по пат на електронско наддавање

mkd shumi

Одлуки по јавен оглас бр. 04/2023

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 04/2023

mkd shumi

Одлуки по јавен оглас бр. 01/2023

mkd shumi

Одлуки по јавен оглас бр. 03/2023

mkd shumi

Одлуки по јавен оглас бр. 02/2023

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2023

за засновање на работен однос на определено време за 36 (триесет и шест) лица до 31.12.2023 година

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02/2023

за засновање на работен однос на определено време за 28 (дваесет и осум) лица до 31.12.2023 година

 

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2023

За засновање на работен однос на определено време за 407 (четиристотини и седум) лица до 31.12.2023 година

mkd shumi

Одлука за избор и неизбор по оглас 04-2022

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 04/2022

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2022

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници

Врз основа на член 37 - м од Законот за јавните претпријатија  (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и 275/2019), а во врска со Огласот за вработување на определено време бр.01/2022 и 02/2022 до 31.12.2022 година, објавен во дневните весници „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Коха“, Директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“  -  Скопје донесе:

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2022

 

Врз основа на член 22став 1 алинеа 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ –п.о. Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2022

за засновање на работен однос на определено време за 28 (дваесет и осум) лица до 31.12.2022 година

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02/2022

 

Врз основа на член 22став 1 алинеа 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ –п.о. Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02/2022

за засновање на работен однос на определено време за 36 (триесет и шест) лица до 31.12.2022 година

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 04/2021

Врз основа на член 22 став 1 алинеа 1 и 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18, 198/18 и 143/2019) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 ,129/15, 27/16, 134/16, 120/18, 110/19, 267/20 и 151/21), Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ - Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 04/2021

за засновање на работен однос на определено време за 4 (четири) лица до 31.12.2021 година

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2021 година

Врз основа на член 37 - м од Законот за јавните претпријатија ( Сл . весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/ 13, 41/14, 138/ 14, 25/ 2015, 61/ 2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и 275/2019), а во врска со Огласот за вработување на определено време бр.02/2021 и 03/2021 до 31.12.2021 година, објавен во дневните весници "Нова Македонија", "Вечер" и "Коха", Директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми "Национални шуми " - Скопје донесе :
ОДЛУКА
за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2021 година
mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02/2021

Врз основа на член 22 став 1 алинеа 1 и 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18, 198/18 и 143/2019) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 ,129/15, 27/16, 134/16, 120/18 и 110/19), Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ - Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02/2021

за засновање на работен однос на определено време за 28 (дваесет и осум) лица до 31.12.2021 година

 

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2021

Врз основа на член 22 став 1 алинеа 1 и 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18, 198/18 и 143/2019) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 ,129/15, 27/16, 134/16, 120/18 и 110/19), Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ - Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2021

за засновање на работен однос на определено време за 36 (триесет и шест) лица до 31.12.2021 година

 

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2021 година

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2021 година

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2021

Врз основа на член 37 – и  став 1, 2 и 3 од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/19 и 275/19) и член 22 точка 1 ал.3 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18, 198/18, 143/19 и 14/20) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 ,129/15, 27/16, 134/16, 120/18 и 109/19), Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ - Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2021

За засновање на работен однос на определено време за 409 (четиристотини и девет) лица до 31.12.2021 година

mkd shumi

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2020 за пополнување на работни места со унапредување

Врз основа на член 30 став 1 алинеа 2 став 3 и став 5 и член 48 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20), Известување за обезбедени финансиски средства бр.18-4168/2 од 30.05.2019 година од Министерството за финансии, како и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Република Македонија бр.11/2015 и 35/2018), Директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми Национални шуми, објавува

                                               

 

mkd shumi

Овластени службени лица за посредување со информации од јавен карактер

 

 

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2020 година

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2020 година

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2020 година

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2020 година

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2020 година

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2020

Врз основа на член 22 став 1 алинеа 2 и став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18, 198/18 и 143/2019) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 ,129/15, 27/16, 134/16, 120/18 и 110/19), Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ - Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2020

за засновање на работен однос на определено време за 34 (триесет и четири) лица до 31.12.2020 година

 

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02/2020

Врз основа на член 22 став 1 алинеа 2 и став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18, 198/18 и 143/2019) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 ,129/15, 27/16, 134/16, 120/18 и 110/19), Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ - Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02/2020

за засновање на работен однос на определено време за 56 (педесет и шест) лица до 31.12.2020 година

 

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2020

Врз основа на член 37 – и  став 1, 2 и 3 од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 22 точка 1 ал.3 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18, 198/18 и 143/2019) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 ,129/15, 27/16, 134/16, 120/18 и 109/19), Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ - Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2020

За засновање на работен однос на определено време за 446 (четиристотини четириесет и шест) лица до 31.12.2020 година

 

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2019 година

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2019 година

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2019

Врз основа на член 37 – и  став 1, 2 и 3 од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 22 точка 1 ал.3 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/18) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 ,129/15, 27/16, 134/16 и 120/18), Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ - Скопје, објавува

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на неопределено време

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 05/2018

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), член 20 – г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/18), член 22 став 1 точка 1 и член 23 став 1 алинеја 6 од Законот за работни односи ((Службен весник на РМ 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 ,129/15, 27/16, 134/16 и 120/18) ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на неоnределено време

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2018 година

 
 
mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02-1/2018

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за работни односи (Сл.Весник на РМ бр.129/2015 и 27/2016) и член 20 – д ст.3 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на РМ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/18) ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 04/2018

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 22 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/18) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Сл.весник на РМ бр.129/2015 и 27/2016), ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2018

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015, и 39/2016) и член 20 – г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016) ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

 

  ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2018

За засновање на работен однос на неопределено време

 

 

 

mkd shumi

Исправка на Јавен оглас бр.02/2018

за засновање на работен однос на неопределено

време во ЈП „Македонски шуми“ – Скопје

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02/2018

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015 и 39/2016) и член 20 – г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016) ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02/2018

За засновање на работен однос на неопределено време

mkd shumi

ЈАВЕН КОНКУРС

Врз основа на член 23 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и Одлуката на Управниот одбор за распишување на јавен конкурс бр.02-118/4 од 02.02.2018 година, ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2018

За засновање на работен однос на определено време за 325 (триста дваесет и пет) лица до 31.12.2018 година

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2017

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015 и 39/2016) и член 22 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016) како и член 22 став 3 и член 23 од Законот за работни односи (Сл.весник на РМ бр.129/2015 и 27/2016), ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2017

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015 и 39/2016) и член 22 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016) како и член 22 став 3 и член 23 од Законот за работни односи (Сл.весник на РМ бр.129/2015 и 27/2016), ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

mkd shumi

ОГЛАС За ангажирање на 8 (осум) лица

Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми “Македонски шуми” – Скопје објавува

 

ОГЛАС

За ангажирање на 8 (осум) лица

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр.3 ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС

mkd shumi

ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА НА ОГРЕВНО ДРВО

Врз основа на Заклучок од Владата на Република Македонија од стотата седница одржана на 27.08.2015 година, Точка 1  Став 2, Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми “Македонски шуми” Скопје, објавува:

 

                                             ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА НА ОГРЕВНО ДРВО

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС

ЈАВЕН ОГЛАС

За засновање на работен однос на определено време за период од шест месеци

за следните работни места :

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт