Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Огласи

ЈАВЕН ОГЛАС

ЈАВЕН ОГЛАС

За засновање на работен однос на определено време за период од шест месеци

за следните работни места :

mkd shumi

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14) и член 22 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014 и 199/2014) како и член 22 став 3 и член 23 од Законот за работни односи (Сл.весник на РМ бр.145/14 и 74/15), ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

 

 

ЈАВЕН ОГЛАС

За засновање на работен однос на определено време за период од шест месеци

за следните работни места :

 

1.     Во Подружницата ШС Малешево – Берово:

-       Три (3) извршители на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

-       Пет (5) на работно место – Дотурач со месечна нето плата 13.050,оо денари

Степен на образование - НК, ССЗ, ССС

 

2.     Во Подружницата ШС Осогово – Крива Паланка

-       Два (2) извршители на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

 

3.     Во Подружницата ШС Кратово – Кратово

-       Два (2)  извршители на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

-       Четири (4) извршители на работно место – Дотурач со месечна нето плата 13.050,оо денари

Степен на образование - НК, ССЗ, ССС

 

4.     Во Подружницата ШС Осогово – Кочани

-       Осум (8) извршители на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

 

5.     Во Подружницата ШС Серта – Штип

-       Два (2) извршители на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

 

6.     Во Подружницата ШС Плачковица - Радовиш

-       Шест (6)  извршители на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

 

7.     Во Подружницата ШС Плачковица – Виница

-       Десет (10) извршители на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

-       Три (3)  извршители на работно место – Дотурач со месечна нето плата 13.050,оо денари

Степен на образование - НК, ССЗ, ССС

 

8.     Во Подружницата ШС Беласица – Струмица

-       Осум (8) извршители на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

-       Четири (4) извршители на работно место – Дотурач со месечна нето плата 13.050,оо денари

Степен на образование - НК, ССЗ, ССС

 

9.     Во Подружницата ШС Кожув – Гевгелија

-       Три (3)  извршители на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

 

10.  Во Подружницата ШС Демир Капија – Демир Капија

-       Еден (1) извршител на работно место – Дотурач со месечна нето плата 13.050,оо денари

Степен на образование - НК, ССЗ, ССС

 

11.  Во Подружницата ШС Бор – Кавадарци

-       Пет (5) извршители на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

-       Пет (5) извршители на работно место – Дотурач со месечна нето плата 13.050,оо денари

Степен на образование - НК, ССЗ, ССС

 

12.  Во Подружницата ШС Бабуна – Велес

-       Осум (8) извршители на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

-       Пет (5) извршители на работно место – Дотурач со месечна нето плата 13.050,оо денари

Степен на образование - НК, ССЗ, ССС

 

13.  Во Подружницата ШС Кајмакчалан – Битола

-       Еден (1) извршител на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

-       Три (3) извршители на работно место – Дотурач со месечна нето плата 13.050,оо денари

Степен на образование - НК, ССЗ, ССС

 

14.  Во Подружницата ШС Галичица – Охрид

-       Еден (1) извршител на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

-       Еден (1) извршител на работно место – Дотурач со месечна нето плата 13.050,оо денари

Степен на образование - НК, ССЗ, ССС

 

15.  Во Подружницата ШС Лопушник – Кичево

-       Шест (6) извршители на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

-       Еден (1) извршител на работно место – Дотурач со месечна нето плата 13.050,оо денари

Степен на образование - НК, ССЗ, ССС

 

16.  Во Подружницата ШС Сандански – М.Брод

-       Четири (4) извршители на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

 

17.  Во Подружницата ШС Шар – Гостивар

-       Два (2) извршители на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

-       Два (2) извршители на работно место – Дотурач со месечна нето плата 13.050,оо денари

Степен на образование - НК, ССЗ, ССС

 

18.  Во Подружницата ШС Куманово – Куманово

-       Два (2) извршители на работно место – Дотурач со месечна нето плата 13.050,оо денари

Степен на образование - НК, ССЗ, ССС

 

19.  Во Подружницата ШС Голак – Делчево

-       Три (3) извршители на работно место – Сечач со месечна нето плата 14.490,оо денари

Степен на образование – НК, ССЗ, ССС

-       Два (2)  извршители на работно место – Дотурач со месечна нето плата 13.050,оо денари

Степен на образование - НК, ССЗ, ССС

 

Неделно работно време за ове работни места изнесува 40 часа, распоредено во 5 (пет) работни дена од понеделник до петок, од 07 - 15 часот. (Работните задачи се извршуваат исклучиво на терен)

 

Кон молбата кандидатите треба да ги приложат и следните документи:

-       Доказ за завршено образование и

-       Уверение за државјанство.

Огласот трае 15 дена сметано од наредниот ден од денот на објавување, а изборот ќе се изврши во рок од 45 дена.

Пријавите со потребната документација да се достават до ЈП ”Македонски шуми” – Скопје на ул. “Перо Наков” бр.128 - 1000 Скопје.

Пријавите што нема да бидат поднесени во утврдениот рок и пријавите што не ги содржат бараните документи ќе се сметаат како ненавремени и некомплетни и тие нема да се разгледуваат.

 

                                                                              

  ЈПМакедонски шуми”- Скопје

Назад

COVID-19 (корона вирус)

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт