Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

За Нас

Основни податоци за ЈП "Национални Шуми"

Основање

Јавното претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост на територијата на Р.С. Македонија "Национални Шуми"п.о.-Скопје е основано со Одлука на Владата на РМ бр. 3028/1 од 15.12.1997 г. (Сл.Весник на РМ бр. 65/97), а започна со работа на 01.07.1998 г. како правен следбеник на дотогаш постојните претпријатија за стопанисување со шуми.

Регистрација

Претпријатето е регистрирано во Основен суд – Скопје според Решението Трег.бр. 666/98 од 24.03.1998г. и број на регистарска влошка 7-02001896-000-09. Врз основа на Заклучок од 123-тата седница на Владата на РС Македонија, бр.45-1656/1 и 45-1658/1 од 25.02.2019 година, ЈП „Македонски шуми, започна постапка за промена на Статутот на јавното претпријатие, за што Управниот одбор на ЈП донесе Статутарна одлука за измена на Статутот бр.02-254/2 од 14.03.2019година, со која се менува називот на јавното претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост „Македонски шуми“, во ЈП „Национални шуми“. Статутарните промени се усвоени со Одлука на Владата на РС Македонија од 09.04.2019 год., врз основа на што е донесено Решение од Центрaлниот регистар на РС Македонија од 24.04.2019 година, од кога важи употребата на називот ЈП „Национални шуми“ на сите нивоа.

Шифра на дејноста

0201

Даночен број

4030998338949

Полно име на претпријатието

Јавно претпријатие за стопанисување со државни шуми "Национални шуми" со потполна одговорност

Кратко име на претпријатието

ЈП "Национални шуми"п.о.-Скопје

Седиште

Ул.Булевар“Св.Климент Охридски“ Бр.68 Скопје-Центар

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт