Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

За Нас

Акти

- Закон за шумите

- Закон за шумите - неофицијален пречистен текст

- Колективен договор - измени и дополнување 03.09.2014 година

- Колективен договор - измени и дополнување 26.08.2019 година

- Колективен договор - измени и дополнување 19.08.2022

- Колективен договор - со сите измени и дополнувања

- Извештај за работењето за 2015 година

- Годишен извештај по годишна сметка за 2015

- Ревизорски извештај 2015 ЈП Македонски шуми п.о.-Скопје

- Извештај за работењето за 2016 год

- Годишен извештај по годишна сметка за 2016 год.

- Ревизорски извештај 2016 на ЈП Македонски шуми Скопје

- Правилник за систематизација на работни места при ЈП Македонски шуми - Скопје

- ЗАВРШНА СМЕТКА ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ 2017

- Годишен извештај за 2017 год

- Извештај за работењето за 2017 год

- Ревизорски извештај за 2017 год ЈП Македонски шуми п.о. Скопје

- Извештај на овластениот државен ревизор

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 04-06м 2018г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 07-09м 2018г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 10-12м 2018г.

- Извештај за работењето за 2018 год

- Ревизорски извештај за 2018 год ЈП Национални шуми п.о.Скопје

- Годишна завршна сметка на ЈП за 2018 год

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 01-03м 2019г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 04-06м 2019г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 07-09м 2019г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 10-12м 2019г.

- Извештај за работењето за 2019 год

- Ревизорски извештај за 2019 год ЈП Национални шуми п.о.Скопје

- Годишна завршна сметка на ЈП за 2019 год

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 01-03м 2020г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 04-06м 2020г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 07-09м 2020г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 10-12м 2020г.

- Извештај за работењето за 2020

- Ревизорски извештај за 2020 год ЈП Национални шуми п.о.Скопје

- Годишна завршна сметка на ЈП за 2020 год

Кодекс за административни службеници oбјавен на ден 24.01.2020г. согласно Заклучок од нацрт-записникот од четвртата седница на Владата на РС Македонија од 21.01.2020г.

- Кодекс за административни службеници

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (сл. весник на РСМ бр.101/2019)

- Годишен извештај за 2020год. за информации од јавен карактер

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 01-03м 2021г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 04-06м 2021г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 07-09м 2021г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 10-12м 2021г.

- Извештај за работењето за 2021

- Ревизорски извештај за 2021 год ЈП Национални шуми п.о.Скопје

- Годишна завршна сметка на ЈП за 2021 год

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 01-03м 2022г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 04-06м 2022г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 07-09м 2022г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 10-12м 2022г.

- Извештај за работењето за 2022

- Ревизорски извештај за 2022 год ЈП Национални шуми п.о.Скопје

- Годишна завршна сметка на ЈП за 2022 год

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 01-03м 2023г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 04-06м 2023г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 07-09м 2023г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 10-12м 2023г.

- Спогодба со Синдикат

- Годишен план за проценка на ризици од корупција за 2023 година

- Извештај за работењето за 2023

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 01-03м 2024г.

- Извештај од ДЗР за Пожари

 

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт