Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Јавни набавки

mkd shumi

Објавени огласи

mkd shumi

Планирани набавки

mkd shumi

Склучени договори

mkd shumi

Реализирани договори

mkd shumi

Измена и дополна на План за Јавни набавки 2022-3

mkd shumi

ПОСТАПКИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2022

mkd shumi

Известувања за склучени договори за 2022 година

mkd shumi

Склучени договори за 2022 година

mkd shumi

Известувања за реализирани договори за 2022 година

mkd shumi

Измена и дополна на План за Јавни набавки 2022-2

mkd shumi

Измена и дополна на План за Јавни набавки 2022

mkd shumi

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2022

Врз основа на член 27 од Статутот, а во врска со член 75 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Р.С.М, бр.24/19), Управниот одбор на ЈП„Национални шуми“ на ден 24.01.2022 година го донесе следниот

 

mkd shumi

ПОСТАПКИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2021

mkd shumi

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2021

Врз основа на член 27 од Статутот, а во врска со член 75 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Р.С.М, бр.24/19), Управниот одбор на ЈП„Национални шуми“ на ден 10.01.2020 година го донесе следниот

mkd shumi

ПОСТАПКИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2020

mkd shumi

Измена и дополна 2 на План за Јавни набавки 2020

mkd shumi

Измена и дополна на План за Јавни набавки 2020

mkd shumi

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2020

Врз основа на член 27 од Статутот, а во врска со член 75 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Р.С.М, бр.24/19), Управниот одбор на ЈП„Национални шуми“ на ден 10.01.2020 година го донесе следниот

 

 

mkd shumi

ПОСТАПКИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2019

mkd shumi

Измена и дополна на План за Јавни набавки 2019

mkd shumi

Измена и дополна на План за Јавни набавки 2019

mkd shumi

Услогласен План за јавни набавки 2019

Согласно одредбите од новиот Закон за јавни набавки (,,Службен весник на РМ,, бр.24/19) кој почнува со примена од 01.04.2019 година,

се направи усогласување на Годишниот План за јавни набавки во однос на вредносните прагови и видови на постапки кои се

предвидени со законот, односно во називите на постапките. Во делот на вредностите на постапките не се врши промена.

mkd shumi

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2019

Врз основа на член 27 од Статутот, а во врска со член 28 и 26 став 1,2,3 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15,  27/16, 120/16 и 165/17), Управниот одбор на  ЈП"Македонски шуми"  ја доставува следната:

 

 

ОДЛУКА

За усвојување на Планот за

 јавни набавки во 2019 година

 

mkd shumi

ОДЛУКА За измена на Планот за јавни набавки во 2016 година на ЈП"Македонски шуми"-Скопје

Врз основа на член 28 од Статутот, а во врска со член 26 став 1,2,3 од Законот за јавни набавки (Сл.весник на РМ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14, 43/14, 130/14,

180/14, 78/15 и 192/15), Управниот одбор на ЈП"Македонски шуми" на ден 04.04.2016 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За измена на Планот за јавни набавки во 2016 година

mkd shumi

ОДЛУКА За измена на Планот за јавни набавки во 2016 година на ЈП"Македонски шуми"-Скопје

Врз основа на член 28 од Статутот, а во врска со член 26 став 1,2,3 од Законот за јавни набавки (Сл.весник на РМ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14, 43/14, 130/14,

180/14, 78/15 и 192/15), Управниот одбор на ЈП"Македонски шуми" на ден 15.03.2016 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За измена на Планот за јавни набавки во 2016 година

mkd shumi

ОДЛУКА За измена на Планот за јавни набавки во 2016 година на ЈП"Македонски шуми"-Скопје

Врз основа на член 28 од Статутот, а во врска со член 26 став 1,2,3 од Законот за јавни набавки (Сл.весник на РМ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14, 43/14, 130/14,

180/14, 78/15 и 192/15), Управниот одбор на ЈП"Македонски шуми" на ден 23.02.2016 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За измена на Планот за јавни набавки во 2016 година

mkd shumi

ОДЛУКА За измена на Планот за јавни набавки во 2016 година на ЈП"Македонски шуми"-Скопје

Врз основа на член 28 од Статутот, а во врска со член 26 став 1,2,3 од Законот за јавни набавки (Сл.весник на РМ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14, 43/14, 130/14,

180/14, 78/15 и 192/15), Управниот одбор на ЈП"Македонски шуми" на ден 02.02.2016 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За измена на Планот за јавни набавки во 2016 година

mkd shumi

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2016

Врз основа на член 27 од Статутот, а во врска со член 28 и 26 став 1,2,3 од Законот за јавни набавки (Сл.весник на РМ бр.136/07 ,130/08, 97/10 ,185/11, 15/13 ,148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14 и 192/15), Управниот одбор на ЈП"Македонски  шуми" на ден  28 .12.2015 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За усвојување на Планот за јавни набавки во 2016 година

 

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт