Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Огласи

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02/2018

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015 и 39/2016) и член 20 – г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016) ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02/2018

За засновање на работен однос на неопределено време

mkd shumi

 

 

 

 

 

 

За следните работни места:

 

 

 1. Референт за приватни шуми – со завршен VI Б степен или стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС Шумарски факултет, со три години работно искуство и основна нето плата во износ од 24.480,оо денари.
 • Подружница ШС „Равна Рака“ – Пехчево – 1 (еден) извршител;

 

 1. Самостоен референт за користење, заштита и одгледување на шуми - со завршен VI Б степен или стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС Шумарски факултет, со три години работно искуство и основна нето плата во износ од 25.530,оо денари;
 • Подружница ШС „Осогово“ – Крива Паланка – 4 (четири) извршители;
 • Подружница ШС „Кратово“ – Кратово – 1 ( еден) извршител;
 • Подружница ШС „Плачковица“ – Радовиш - 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Беласица“ – Струмица – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Кајмакчалан“ – Битола – 4 (четири) извршители;
 • Подружница ШС Преспадрво“ – Ресен – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Галичица“ – Охрид – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Јабланица“ – Струга – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Куманово – Куманово – 3 (три) извршители;
 • Подружница ШС „Голак“ – Делчево – 1 (еден) извршител;

 

 1. Референт за користење на шуми и дотур - со завршен VI Б степен или стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС Шумарски факултет, со три години работно искуство и основна нето плата во износ од 24.480,оо денари;
 • Подружница ШС „Малешево“ – Берово – 3 (три) извршители;
 • Подружница ШС „Равна Река“ – Пехчево – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Осогово“ - Кочани – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Плачковица“ – Виница – 3 (три) извршители;
 • Подружница ШС „Саланџак“ – Валандово – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Кожув“ – Гевгелија – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Демир Капија“ – Демир Капија – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС “Бор“ – Кавадарци – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Црн Бор“ – Прилеп - 3 (три) извршители;
 • Подружница ШС „Бабуна“ – Велес – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Бигла“ – Демир Хисар – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Преспадрво“ – Ресен – 3 (три) извршители;
 • Подружница ШС „Лопушник“ – Кичево - 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Сандански“ – Мак. Брод – 5 (пет) извршители;
 • Подружница ШС „Шар“ – Гостивар – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Лешница“ – Тетово – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Караџица“ – Скопје – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Голак“ – Делчево – 2 (два) извршители;

 

 1. Самостоен референт за расадничко производство, семепроизводство и доработка на други шумски производи - со завршен VI Б степен или стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС Шумарски факултет, со три години работно искуство и основна нето плата во износ од 24.480,оо денари;
 • Подружница ШС “Шумарство“ – Св. Николе – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Голак“ – Делчево – 1 (еден) извршител;

 

 1. Шеф за заштита на шуми и екологија - со завршен VI Б степен или стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС Шумарски факултет, со три години работно искуство и основна нето плата во износ од 25.530,оо денари;
 • Подружница ШС “Шумарство“ – Св. Николе – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС “Липа“ – Крушево – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Јабланица“ – Струга – 1 (еден) извршител;

 

 1. Референт за сеча и дотур – стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование – Шумарски техничар, со две години работно искуство и основна нето плата во износ од 20.540,оо денари;
 • Подружница ШС „Малешево“ – Берово – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Плачковица“ – Виница – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС “Бор“ – Кавадарци – 5 (пет) извршители;
 • Подружница ШС „Кајмакчалан“ – Битола – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Бигла“ – Демир Хисар – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Галичица“ – Охрид – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Стогово“ – Дебар - 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Лопушник“ – Кичево - 3 (три) извршители;

 

 1. Контролор на рампа – стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, со две години работно искуство и основна нето плата во износ од 16.220,оо денари;
 • Подружница ШС „Равна Река“ – Пехчево – 1 (еден) извршител;

 

 1. Референт за превоз – стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, со две години работно искуство - Шумарски техничар и основна нето плата во износ од 19.100,оо денари;
 • Подружница ШС „Малешево“ – Берово – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Равна Рака“ – Пехчево – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Кратово“ – Кратово – 1 ( еден) извршител;
 • Подружница ШС „Плачковица“ – Радовиш - 1 ( еден) извршител;
 • Подружница ШС „Плачковица“ – Виница – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Саланџак“ – Валандово – 3 (три) извршители;
 • Подружница ШС „Демир Капија“ – Демир Капија – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Бабуна“ – Велес – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Кајмакчалан“ – Битола – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Бигла“ – Демир Хисар – 3 (три) извршители;
 • Подружница ШС “Липа“ – Крушево – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Галичица“ – Охрид – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Голак“ – Делчево – 1 (еден) извршител;

 

 1. Чувар на шуми – лиценца – стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, со две години работно искуство - Шумарски техничар насока шумарство и основна нето плата во износ од 17.660,оо денари;
 • Подружница ШС „Малешево“ – Берово – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Серта“ – Штип - 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Плачковица“ – Радовиш - 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Кожув“ – Гевгелија – 3 (три) извршители;
 • Подружница ШС „Црн Бор“ – Прилеп - 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Кајмакчалан“ – Битола – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС “Липа“ – Крушево – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Галичица“ – Охрид – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Стогово“ – Дебар - 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Шар“ – Гостивар – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Лешница“ – Тетово – 1 (еден) извршител;

 

 1. Шумски работник (редач, утоварач) – стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, со или без работно искуство и основна нето плата во износ од 14.880,оо денари;
 • Подружница ШС „Осогово“ – Крива Паланка – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Кратово“ – Кратово – 1 ( еден) извршител;
 • Подружница ШС „Плачковица“ – Радовиш - 1 ( еден) извршител;
 • Подружница ШС „Плачковица“ – Виница – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Беласица“ – Струмица – 3 (три) извршители;
 • Подружница ШС „Црн Бор“ – Прилеп - 3 (три) извршители;
 • Подружница ШС „Бабуна“ – Велес – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС “Шумарство“ – Св. Николе – 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Кајмакчалан“ – Битола – 3 (три) извршители;
 • Подружница ШС „Бигла“ – Демир Хисар – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Галичица“ – Охрид – 3 (три) извршители;
 • Подружница ШС „Јабланица“ – Струга – 3 (три) извршители;
 • Подружница ШС „Стогово“ – Дебар - 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Лопушник“ – Кичево - 3 (три) извршители;
 • Подружница ШС „Голак“ – Делчево – 2 (два) извршители;
 •  
 1. Дотурач со механизација – стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, со две години работно искуство и основна нето плата во износ од 17.660,оо денари;
 • Подружница ШС „Равна Рака“ – Пехчево – 1 (еден) извршител;

 

 1. Ракувач со градежна машина - стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, со две години работно искуство и основна нето плата во износ од 19.100,оо денари;
 • Подружница ШС „Малешево“ – Берово – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Равна Рака“ – Пехчево – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Осогово“ - Кочани – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Плачковица“ – Радовиш - 2 (два) извршители;
 • Подружница ШС „Плачковица“ – Виница – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Беласица“ – Струмица – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Демир Капија“ – Демир Капија – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС “Бор“ – Кавадарци – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Црн Бор“ – Прилеп - 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС “Шумарство“ – Св. Николе – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Стогово“ – Дебар - 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Караџица“ – Скопје – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Голак“ – Делчево – 1 (еден) извршител;

 

 1. Одржувач на пат – стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, со или без работно искуство и основна нето плата во износ од 14.400,оо денари;
 • Подружница ШС „Серта“ – Штип - 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС „Беласица“ – Струмица – 1 (еден) извршител;
 • Подружница ШС “Липа“ – Крушево – 2 (два) извршители;

 

Неделно работно време за ове работни места изнесува 40 часа, распоредено во 5 (пет) работни дена од понеделник до петок, од 07 - 15 часот.

 

Кон пријавата кандидатите треба да ги приложат и следните документи:

 • Уверение за државјанство
 • Доказ за завршено образование
 • Доказ за работно искуство
 • Уверение за општа здравствена способност за соодветното работно место
 • Потврда дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

Пријавите со потребната документација да се достават до ЈП ”Македонски шуми” – Скопје на ул.”Перо Наков” бр. 128 – 1000 Скопје.

 

Огласот трае 15 дена сметано од денот на објавување, односно најдоцна до 30.04.2018 година, а изборот ќе се изврши согласно законски пропишаните рокови.

Некомплетната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.

 

 

                                                                                  ЈПМакедонски шуми”- Скопје

Назад

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

СИЗП

 • mkdsumi

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт