Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Огласи

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 05/2018

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), член 20 – г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/18), член 22 став 1 точка 1 и член 23 став 1 алинеја 6 од Законот за работни односи ((Службен весник на РМ 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 ,129/15, 27/16, 134/16 и 120/18) ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

mkd shumi

 

 

 

 

 

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 05/2018

За засновање на работен однос на неопределено време

 

За следното работно место:

 

 

 1. Референт за користење на шуми и дотур - ниво Б01 - завршен ВСС Шумарски факултет, со три години работно искуство и основна нето плата во износ од 24.480,оо денари;
 • Подружница ШС „Сандански“ – Македонски Брод – 3 (три) извршители;

 

 

Неделно работно време за ове работни места изнесува 40 часа, распоредено во 5 (пет) работни дена од понеделник до петок, од 07 - 15 часот.

 

Кон пријавата кандидатите треба да ги приложат и следните документи:

 • Уверение за државјанство
 • Доказ за завршено образование
 • Доказ за работно искуство
 • Доказ за општа здравствена способност за соодветното работно место
 • Потврда дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

Предвидените вработување согласно годишниот план на институцијата се за Македонци.

 

Пријавите со потребната документација да се достават до ЈП ”Македонски шуми” – Скопје на ул.”Перо Наков” бр. 128 – 1000 Скопје.

 

Огласот трае 3 дена сметано од денот на објавување, односно најдоцна до 21.12.2018 година, а изборот ќе се изврши согласно законски пропишаните рокови.

Некомплетната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.

 

 

 ЈПМакедонски шуми”- Скопје

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

 • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт