Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Огласи

Исправка на Јавен оглас бр.02/2018

за засновање на работен однос на неопределено

време во ЈП „Македонски шуми“ – Скопје

mkd shumi

 

 

 

 

 

 

Во Јавниот оглас бр.02/2018 за засновање работен однос на неопределено време во ЈП „Македонски шуми“ – Скопје објавен на ден 16.04.2018 година во дневните весници Нова Македонија, Вечер и Коха се врши исправка кај огласените работни места под реден број 1,2,3,4 и 5  зборовите „VI Б степен или стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС“ се заменуваат со зборот „ВСС“ .

Во останатиот дел огласот останува непроменет.

 Рокот за доставување на пријавите е 15 дена сметано од денот на објавување на исправката.

 

 

 

                                                                                    ЈПМакедонски шуми”- Скопје

 

 

Назад

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

СИЗП

  • mkdsumi

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт