Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Огласи

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015 и 39/2016) и член 22 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016) како и член 22 став 3 и член 23 од Законот за работни односи (Сл.весник на РМ бр.129/2015 и 27/2016), ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2016

За засновање на работен однос на определено време за 223 (двеста дваесет и три) лица до 31.12.2016 година за следните работни места:

 

 

1. Во Подружница ШС “Малешево” – Берово

                - Сечач – 10 (десет) извршители

                - Дотурач – 10 (десет) извршители

 

2.. Во Подружница ШС “Равна Река” – Пехчево

                - Сечач – 6 (шест) извршители

                - Дотурач – 4 (четири) извршители

 

3. Во Подружница ШС “Осогово” – Крива Паланка

                - Сечач –  9 (девет) извршители

 

4. Во Подружница ШС “Кратово” – Кратово

                - Сечач –  4 (четири) извршители

                - Дотурач – 2 (два) извршители

 

5. Во Подружница ШС “Осогово” – Кочани

                - Сечач – 6 (шест) извршители

                - Дотурач – 2 (два) извршители

 

6. Во Подружница ШС “Плачковица” – Радовиш

                - Сечач – 7 (седум) извршители

 

7. Во Подружница ШС “Плачковица” – Виница

                - Сечач –  4 (четири) извршители

                - Дотурач – 4 (четири) извршители

 

8. Во Подружница ШС “Беласица” – Струмица

                - Сечач – 5 (пет) извршители

                - Дотурач – 5 (пет) извршители

 

9. Во Подружница ШС “Кожув” – Гевгелија

                - Сечач – 4 (четири) извршители

                - Дотурач – 1 (еден) извршител

 

10. Во Подружница ШС “Демир Капија” – Демир Капија

                - Сечач – 3 (три) извршители

                - Дотурач – 2 (два) извршители

 

11. Во Подружница ШС “Бор” – Кавадарци

                - Сечач – 10 (десет) извршители

                - Дотурач – 7 (седум) извршители

12. Во Подружница ШС “Црнбор” – Прилеп

                - Сечач – 5 (пет) извршители

                - Дотурач – 5 (пет) извршители

 

13. Во Подружница ШС “Бабуна” – Велес

                - Сечач – 3 (три) извршители

                - Дотурач – 3 (три) извршители

 

14. Во Подружница ШС “Кајмакчалан” – Битола

                - Сечач – 2 (два) извршители

                - Дотурач – 2 (два) извршители

 

15. Во Подружница ШС “Бигла” – Демир Хисар

                - Сечач –  8 (осум) извршители

                - Дотурач – 2 (два) извршители

 

16. Во Подружница ШС “Преспадрво” – Ресен

                - Сечач – 1 (еден) извршител

                - Дотурач – 1 (еден) извршител

 

17. Во Подружница ШС “Галичица” – Охрид

                - Сечач – 5 (пет) извршители

                - Дотурач – 5 (пет) извршители

 

18. Во Подружница ШС “Јабланица” – Струга

                - Сечач – 5 (пет) извршители

                - Дотурач – 5 (пет) извршители

 

19. Во Подружница ШС “Лопушник” – Кичево

                - Сечач – 1 (еден) извршители

                - Дотурач – 2 (два) извршители

 

20. Во Подружница ШС “Сандански” – Мак.Брод

                - Сечач – 10 (десет) извршители

                - Дотурач – 5 (пет) извршители

 

21. Во Подружница ШС “Шар” – Гостивар

                - Сечач – 6 (шест) извршители

                - Дотурач – 3 (три) извршители

 

22. Во Подружница ШС “Караџица” – Скопје

                - Сечач – 8 (осум) извршители

                - Дотурач – 8 (осум) извршители

 

23. Во Подружница ШС “Куманово” – Куманово

                - Сечач – 6 (шест) извршители

                - Дотурач – 6 (шест) извршители

 

24. Во Подружница ШС “Голак” – Делчево

                - Сечач – 7 (седум) извршители

                - Дотурач – 4 (четири) извршители

 

Погоренаведените работни места се во групата на даватели најавни услуги, ниво Б04 за кои кандидатите треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

-       Степен на образование – нк, ссз, ссс

-       Со и без работно искуство

Работните задачи за работно место сечач опфаќаат оборување, кроење и изработка на шумски сортименти, а за работно место дотурач пренос на дрвни сортименти.

 

Месечната нето плата за работното место Сечач изнесува 14.490,оо денари, за работно место Дотурач изнесува 13.050,оо денари

 

Неделно работно време за ове работни места изнесува 40 часа, распоредено во 5 (пет) работни дена од понеделник до петок, од 07 - 15 часот. (Работните задачи се извршуваат исклучиво на терен)

 

Кон пријавата кандидатите треба да ги приложат и следните документи:

-       Доказ за завршено образование и

-       Уверение за државјанство.

 

Пријавите со потребната документација да се достават до ЈП ”Македонски шуми” – Скопје на ул.”Перо Наков” бр. 128 – 1000 Скопје.

 

Огласот трае 15 дена сметано од денот на објавување, односно најдоцна до 22.04.2016 година, а изборот ќе се изврши согласно законски пропишаните рокови.

 

Ненавремените и некомплетните пријави нема да се разгледуваат.

 

 

 ЈПМакедонски шуми”- Скопје

Назад

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

СИЗП

  • mkdsumi

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт