Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Огласи

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2018

За засновање на работен однос на определено време за 325 (триста дваесет и пет) лица до 31.12.2018 година

mkd shumi

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015 и 39/2016) и член 22 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Сл.весник на РМ бр.129/2015 и 27/2016), ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2018

За засновање на работен однос на определено време за 325 (триста дваесет и пет) лица до 31.12.2018 година

 

Заради извршување на работи од сезонски  карактер, за следните работни места:

 

-       Сечач – 216 (двесте и шестнаесет) лица и

-       Дотурач – 109 (сто и девет) лица;

 

 

Погоренаведените работни места се во групата на даватели на јавни услуги, ниво Б04 за кои кандидатите треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

-       степен на образование – нк, ссз, ссс

-       со и без работно искуство

Работните задачи за работно место сечач опфаќаат оборување, кроење и изработка на шумски сортименти, а за работно место дотурач пренос на дрвни сортименти.

 

Месечната нето плата за работното место Сечач изнесува 14.490,оо денари, за работно место Дотурач изнесува 13.050,оо денари

 

Неделно работно време за ове работни места изнесува 40 часа, распоредено во 5 (пет) работни дена од понеделник до петок, од 07 - 15 часот. (Работните задачи се извршуваат исклучиво на терен)

 

Кон пријавата кандидатите треба да ги приложат и следните документи:

-       Доказ за завршено образование и

-       Уверение за државјанство.

 

Пријавите со потребната документација да се достават до ЈП ”Македонски шуми” – Скопје на ул.”Перо Наков” бр. 128 – 1000 Скопје.

 

Огласот трае 15 дена сметано од денот на објавување, односно најдоцна до 18.01.2018 година, а изборот ќе се изврши согласно законски пропишаните рокови.

 

Ненавремените и некомплетните пријави нема да се разгледуваат.

 

 

ЈПМакедонски шуми”- Скопје

 

Назад

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

СИЗП

  • mkdsumi

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт