Сектори

Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

СЕКTОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ШУМИ, ЛОВИШТА И ПРОЕКТИРАЊЕ

Пом.директор

 • Ги организира и раководи со работите во секторот и соодветните служби во Подружниците;
 • Изготвува и спроведува годишен план за изработката на плановите за стопанисување во рамките на Претпријатието;
 • Го организира  и следи процесот околу изработката на Посебните и Општите планови за стопанисување со шуми;
 • Ја организира и координира работата, на самостојниот проектант, проектантите и останатите лица и дава упатства во извршување на работите  (бележење на шумски оддели, клупирање на насадите, издвојување на насадите на карта, нанесување на патишта на карта, евидентирање на сите настанати промени и други потребни податоци);
 • Соработува со организации и институции кои се занимаваат со проблематиката од делокругот на работата на секторот;
 • Го организира превозот и сместувањето на вработените при извршувањето на теренските работи;
 • Го контролира и координира работењето на вработените во Секторот;
 • Врши и други работи и работни задачи од својот делокруг, а кои не се опфатени со овој опис по налог на Генералниот Директор на претпријатието.

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

СИЗП

 • mkdsumi

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт