Сектори

Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИСКИ РАБОТИ

Пом.директор

 • Го организира и раководи материјално-финансиското работење во Претпријатието;
 • Го заменува Директорот за прашања од областа на материјално-финансиското работење;
 • Одговорен е за спроведувањето и примената на законските прописи, што го регулираат материјално-финансиското работење, како и мерките што ги пропиша Владата, а се однесуваат за работењето на Претпријатието од оваа област;
 • Прима непосредни задолжувања од Директорот;
 • Изготвува финансиски планови и контактира со банките и други финансиски институции, во обезбедување на финансиски средства, превзема мерки за навремена наплата на побарувањата и обезбедување на средства за подмирување на обврските;
 • Заедно со Директорот ја одредува динамиката и распоредот на финансиските средства потребни за тековното работење;
 • Заедно со Директорот ја креира и се грижи за спроведување на кредитната политика на Претпријатието;
 • Учествува во изготвувањето на економскиот дел од договорите и дава извештаи за степенот и динамиката на реализација на истите;
 • Издава наредби и упатства, го координира работењето помеѓу Подружниците, врши прераспоредување на вработените, во зависност од потребата на работење, врши наградувања и санкционирање во зависност од обемот и квалитетот на извршените задачи;
 • Дава предлог до Директорот за вработување на нови лица со соодветна стручна подготовка, во зависност од обемот и потребите на работењето;
 • Изготвува и поднесува извештаи за материјално - финансиското работење во текот на годината:
 • Врши и други работи и работни задачи од својот делокруг, а кои не се опфатени со овој опис по налог на Генералниот Директор на претпријатието.

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

СИЗП

 • mkdsumi

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт