Сектори

Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, ЗАЕДНИЧКИ, ОПШТИ РАБОТИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Пом.директор

 • Ги организира и координира работите во секторот и соодветните служби во Подружниците;
 • Предлага поведување постапка за донесување акти односно за измени и дополнувања на постојните акти во согласност со законите;
 • Ја следи организацијата на работење на Претпријатието и дава предлози за нејзино подобрување;
 • Организира застапување на Претпријатието пред судовите и другите органи и им дава правна помош на Подружниците;
 • Изготвува предлози и акти;
 • Изготвува договори и дава мислење, по примени понуди и договори од правен аспект;
 • Организира водење на кадровска евиденција и ги утврдува кадровските потреби, организира стручно усовршување на кадрите, организира повремена проверка на стручната способност на работниците за вршење на одредени работи;
 • Организира вршење на административно-стручните работи на органите на управување на Претпријатието;
 • Организира давање стручна помош на второстепениот орган во остварување на правата од работен однос;
 • Организира навремено доставување на материјали за седниците на Органите на управување на Претпријатието и помошните Органи и Тела и се грижи за квалитетот и усогласеноста на актите со законот и другите акти на Претпријатието;
 • Се грижи за дисциплината во секторот;
 • Организира и обезбедува редовно, навремено и според содржината и обликот достапно известување;
 • Го организира и следи остварувањето и функционирањето на одбраната во Претпријатието;
 • Организира семинари за потребите на секторите на Претпријатието;
 • Соработува со организации и институции кои се занимаваат со проблематиката од делокругот на работата на секторот;

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

СИЗП

 • mkdsumi

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт