Сектори

Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Раководител Дипл.шум.инж. Драгољуб Петровски

 • Организира вршење на ревизија на системите за внатрешна контрола, на усогласеноста (регуларноста) на актите и работењето со Законот, на успешноста во работењето (извршувањето) на планските задачи, и финансиска ревизија во Јавното претпријатие и неговите Подружници;
 • Изготвува упатство за работа на единицата и повелба за внатрешна ревизија;
 • Подготвува годишни планови за внатрешна ревизија врз основа на проценката на ризикот и по одобрувањето од  директорот на ЈП го обезбедува нивното спроведување и следење;
 • Го организира и координира работењето на внатрешната ревизија и врши надзор на нејзиното спроведување;
 • Го информира директорот на ЈП за постоење на сопствен конфликт на интереси при извршување на својата задача;
 • Го информира директорот на ЈП доколку се појави сомнеж за нерегуларности или измами кои можат да резултираат со кривична, прекршочна  или дисциплинска постапка;
 • Го доставува ревизорскиот извештај до директорот на ЈП;
 • Подготвува квартални и годишни извештаи за работењето на внатрешната ревизија;
 • Се грижи за квалитетно извршување на внатрешната ревизија и примената на насоките дадени од министерот за финансии;
 • Се грижи за евидентирање на ревизорските активности и чување на документите од ревизиите;
 • Обезбедува обука на внатрешните ревизори, подготвува и поднесува годишни планови за обука до директорот на ЈП за нивно одобрување и обезбедува нивна имплементација;
 • Ги проценува капацитетите и ресурсите на службата за внатрешна ревизија  на годишно ниво и доставува препораки до директорот на ЈП за нивната усогласеност со годишниот план за ревизија;
 • Го известува директорот на ЈП за спроведувањето на годишниот план за ревизија и дава објаснување за промените во планот за ревизија;
 • Го следи спроведувањето на препораките од извршената ревизија и акционите планови;
 • Врши и други работи и работни задачи  согласно Законот и актите на ЈП.

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

 • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт