Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Нацрт верзија и Извештај за стратегиска оцена на животната средина за План за управување со Заштитен предел “Малешево” за периодот од 2023-2032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈП “Национални шуми” како управувач со Заштитен предел “Малешево,” согласно Законот за заштита на природата член 85 треба да изработи План за управување со заштитен предел „Малешево“ за периодот од 2023-2032, кој го донесува Управниот одбор при ЈП “Национални шуми” Скопје.

 Управувачот со заштитеното подрачје - Јавното Претпријатие “Национални шуми”, во согласност со Законот за животната средина член 65 став 6 треба да донесе Одлука за спроведување на стратегиска отценка за влијанието на Планот за управување со заштитен предел „Малешево“ врз животната средина. Во Извештајoот за стратегиската отценка се образложени причините за негово спроведување согласно критериуми, врз основа на кои се определува дали еден плански документ би можел да има значително влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето.

ЈП “Национални шуми” како управувач со Заштитен предел “Малешево,” постапи согласно законските одредби и изготви План за управување со заштитен предел „Малешево“ за периодот од 2023-2032 во нацрт верзија и Извештај за стратегиска оцена на животната средина за План за управување со Заштитен предел “Малешево” за периодот од 2023-2032 во нацрт верзија.

 

Во електронска форма Ви се достапни :

 

План за управување со заштитен предел „Малешево“ за периодот од 2023-2032 во нацрт верзија

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за План за управување со Заштитен предел “Малешево” за периодот од 2023-2032 во нацрт верзија

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт