Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Донесена Спогодба помеѓу Јавното претпријатие Национални шуми и Синдикатот на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика

На 19.10.2022 година е одржан состанокот помеѓу Јавното претпријатие Национални шуми претставувано од директорот Валентин Груевски и Синдикатот на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика претставуван од претседателот Живко Митревски, кога е донесена Спогодба за исплата на регрес за годишен одмор за вработените и за зголемување на платите на вработените во ЈП Национални шуми Скопје, согласно политиките на Владата за зголемување на платите во јавниот сектор. Исплатата на регресот за годишен одмор започна деновиве и ќе биде исплатен до крајот на месецот. Средствата за исплатата на регресот за годишен одмор се од сопствени средства на претпријатието.
Marrëveshja ndërmjet Ndërmarrjes Publike Pyjet Kombëtare dhe Sindikatës së Punëtorëve të Pyjeve, Industrisë së Drurit dhe Energjisë
Më 19.10.2022 është mbajtur takim në mes Ndërmarrjes Publike Pyjet Nacionale, e përfaqësuar nga drejtori Valentin Gruevski dhe zv. Drejtori PhD Berat Dehari dhe Sindikatës së punëtorëve të pylltarisë, industrisë së drurit dhe energjetikës, të përfaqësuar nga kryetari Zhivko Mitrevski, ku është miratuar Marrëveshja për pagesën e pushimeve. pagesën e punëtorëve dhe rritjen e pagave të punëtorëve në Pyjet Kombëtare të Shkupit, në përputhje me politikat e Qeverisë për rritjen e pagave në sektorin publik. Pagesa e përfitimeve të pushimit vjetor ka nisur këto ditë dhe do të paguhet deri në fund të muajit. Mjetet për pagesën e pagesës vjetore të pushimeve janë nga fondet e veta të Ndërmarjes.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт