Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

ИЗРАБОТКА НА ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ

Уредувањето на шумите, односно изработката на Посебните планови за стопанисување со шуми е законска обврска. Вработените во Секторот за уредување на шуми, ловишта и проектирање работат на изготвување на Посебни планови за стопанисување со шумите, односно изготвуваат плански документи во кои се даваат насоки за стопанисување со шумите на одржлив и еколошки принцип. Во нив се содржани вкупната површина, формата на одгледување и стопанисување и тоа: површина во ха на разновозрасни и едновозрасни насади, високостеблени, нискостеблени, култури, шикари и голини.
Во текот на 2022 година планирани се теренски и канцелариски работи поврзани со прибирање и обработка на податоци во 24 ППСШ со вкупна површина од 161.717,02 ха, како и изработка на 48 Посебни ловностопански основи, чија вредност е согласно договорот за изработка на ПЛСО со Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство.
Bpaботените од Секторот активно се вклучени во COST акции финансирани од European Cooperation in Science and technology.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт