Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

О Д Л У К А за избор на работник на неопределено време

Врз основа на член 37 - м од Законот за јавните претпријатија  (Сл. весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), а во врска со објавениот оглас во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“  и “Вечер” на ден 07.06.2018година, Директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ –  Скопје донесе:

 

О Д Л У К А

за избор на работник на неопределено време

 

Член 1

Од пријавените кандидати по огласот, за прием на работник на неопределено време за работно место Советник на директорот за одржување на опрема и возила со шифра КДР0305А0104 се врши избор на  следниот кандидат:

 

  • Ванчо Србаковски

                                               

Со избраниот кандидат ќе се склучи договор за вработување неопределено време за вршење на работите за погоренаведеното работно место.

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

 

 О б р а з л о ж е н и е

 

Врз основа на објавениот јавен оглас за засновање на работен однос на неопределено време за погоренаведеното работно место во Дирекцијата на ЈП “Македонски шуми” – Скопје, Комисијата за селекција за постапка за вработување изврши проверка на приложените докази на кандидатите и состави ранг листа до Директорот, врз основа на што се утврди дека ги исполнува условите по јавниот оглас. Од пријавените кандидати се донесе одлука да се прими кандидатот кои ги исполнува општите и посебните услови од јавниот оглас, а согласно правото на слободно одлучување од чл. 21 од ЗРО, Директорот на ЈП„Македонски  шуми“ - Скопје  одлучи како во диспозитивот на оваа  Одлука.

Упатство  за правно средство: Против оваа одлука незадоволниот кандидат има право на жалба во рок од осум дена сметано наредниот ден по објавата на огласната табла и на интернет страната на ЈП “Македонски шуми” – Скопје, до надлежен орган согласно закон.

 

  ЈП „Македонски шуми“ Скопје

  Директор

  Зоран Ѓорѓиев

                                                                                                                                                               

 

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт